Debitorenbuchhaltung

Mieter / Debitorenbuchhaltung

Der Pro­gramm­auf­bau glie­dert sich in:
Buchungs­ver­kehr
Kon­to­füh­rung
Inkas­so
Abschlüs­se

Fol­gen­de Haupt­merk­ma­le sind ent­hal­ten:
Manu­el­le Zah­lun­gen bear­bei­ten
Ein- / Aus­gangs­rech­nun­gen
Mie­ter Offe­ne Pos­ten Anzei­ge
Mie­ter Kon­to­blatt­an­zei­ge
Mahn­text­bau­stei­ne bear­bei­ten
Mah­nun­gen dru­cken
Mahn­sta­tus zurück­set­zen
Erfas­sen Mie­ter-Sal­do­vor­trä­ge
VASR-Daten­trä­ger ver­ar­bei­ten
Auto­ma­ti­sche Aus­zif­fe­rung OP
OP-Lis­te nume­risch pro Mie­ter
OP-Lis­te nach Mie­ter­na­me
OP-Lis­te pro Lie­gen­schaft
OP-Lis­te rück­wir­kend / Stich­tag
Sal­do-Kon­troll­lis­te dru­cken

Kon­to­blatt nach Beleg­num­mer
Kon­to­blatt nach Beleg­da­tum A4Q
Kon­to­blatt nach Beleg­da­tum A4H
Vor­aus­zah­lungs­lis­te dru­cken
Gra­fi­sche Aus­wer­tun­gen